Видео - сортиране с функционни обекти (functors) в STL

Видео към лекцията "Структури от данни и STL" от курса Ноември 2012 - Структури от данни и STL.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=uy_fOq-bx94&list=PLF4lVL1sPDSl_ZhLhQQ0U2Pt8Cbk8UO2S