Видео - 29 Ноември 2016 - Иван Колев

Видео към лекцията "Lambda изрази (Arrow functions)" от курса Училищна академия: Обектно-ориентирано проргамиране с TypeScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VCBDZ7iSynI&feature=youtu.be