Информация за курса "Качествен програмен код"

В момента няма
активно издание на курса

В курса по качествен програмен код (КПК) ще се запознаете с фундаменталните принципи и практики за изграждане на висококачествен софтуер. Обучението акцентира и върху качеството на сорс кода. Ще овладеете основните практики за писане на качествен код, техники за преработка на лош код, писане на тестваем код и автоматизирано тестване на кода чрез компонентни тестове.