Домашното е неразбираемо!!!


0

Домашното е неразбираемо:

2.Èìàìå 50 ïàíè÷êè ñ ôúñòú÷êè. Ïîòðåáèòåëÿ ùå èçâúðøâà
 äåÿíèÿ ñ íàøèòå ïàíè÷êè. Çà íà÷àëî íà âõîä ùå íè 
âúâåäå êîëêî äåÿíèÿ ùå èçâúðøè è ïîñëå çà âñÿêî äåÿíèå
ùå âúâåæäà 2 ÷èñëà- ñ êîÿ îò ïàíè÷êèòå äåéñòâà è êîëêî
ñòàâàò ôúñòú÷êèòå â òàçè ïàíè÷êà ñëåä äåÿíèåòî ìó.
Ïðèìåð: 
3 (òîëêîâà äåÿíèÿ èñêà äà ñâúðøè ïîòðåáèòåëÿ) 
7 (ùå èçâúðøèì äåÿíèå ñ 7òà ïàíè÷êà) 
8 (òàì âå÷å èìà 8 ôúñòúêà) 
13 (ùå èçâúðøèì äåÿíèå ñ 13òà ïàíè÷êà) 
6 (òàì âå÷å èìà 6 ôúñòúêà) 
7 (ùå èçâúðøèì äåÿíèå ñ 7òà ïàíè÷êà) 
5 (òàì âå÷å èìà 5 ôúñòúêà) 
Âàøàòà ïðîãðàìà òðÿáâà äà èçâåäå êîëêî ñà ôúñòúöèòå
âúâ âñÿêà ïàíè÷êà(â íàøèÿ ïðèìåð: 
0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,6,0,0,0....)
 è êîëêî îáùî èìà (11) 

1.ïîòðåáèòåëÿ âúâåæäà 1÷èñëî äî 79- ãîëåìèíà à)åäèíèöè íà âñåêè íå÷åòåí ðåä á)åäèíèöè íà âñåêè ÷åòåí ñòúëá â)åäèíèöè íà ïúðâèÿ äèàãîíàë ã)äâîéêè íà âòîðèÿ äèàãîíàë ä)åäèíèöè ïî îãðàäàòà e)êâîòî îùå âè õðóìíå âåñåëó èçâåäåòå ìó òàêàâà ôèãóðêà
3.ÍÀÏÐÀÂÅÒÅ ÌÈ ÈÃÐÀ 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 igrach 1, izberi stulb? 4
0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0000100 igrach 2, izberi stulb? 1 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0200100 igrach 1, izberi stulb? 3 0000000 0000000 0000000 0000000 0000000 0201100 igrach 2, izberi stulb? 3 0000000 0000000 0000000 0000000 0002000 0201100
4. îïðàâåòå èãðàòà, òàêà ÷å ñëåä íåêîðåêòåí õîä, äà ñå ïñóâà èãðà÷à, âúâåäè ïàê.
5. ïðîâåðêà çà ðàâåíñòâî èëè ïîáåäèòåë- ïîáåäèòåë å ñ 4 íåãîâè òîïêè ïî õîðèçîíòàëà, âåðòèêàëà èëè äèàã.

 
Отговори2

2.Имаме 50 панички с фъстъчки. Потребителя ще извършва
деяния с нашите панички. За начало на вход ще ни 
въведе колко деяния ще извърши и после за всяко деяние
ще въвежда 2 числа- с коя от паничките действа и колко
стават фъстъчките в тази паничка след деянието му.
Пример: 
3 (толкова деяния иска да свърши потребителя) 
7 (ще извършим деяние с 7та паничка) 
8 (там вече има 8 фъстъка) 
13 (ще извършим деяние с 13та паничка) 
6 (там вече има 6 фъстъка) 
7 (ще извършим деяние с 7та паничка) 
5 (там вече има 5 фъстъка) 
Вашата програма трябва да изведе колко са фъстъците
във всяка паничка(в нашия пример: 
0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,6,0,0,0....)
и колко общо има (11) 

1.потребителя въвежда 1число до 79- големина
а)единици на всеки нечетен ред
б)единици на всеки четен стълб
в)единици на първия диагонал
г)двойки на втория диагонал
д)единици по оградата
e)квото още ви хрумне веселу
изведете му такава фигурка

3.НАПРАВЕТЕ МИ ИГРА
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
igrach 1, izberi stulb?
4

0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0000100
igrach 2, izberi stulb?
1
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0200100
igrach 1, izberi stulb?
3
0000000
0000000
0000000
0000000
0000000
0201100
igrach 2, izberi stulb?
3
0000000
0000000
0000000
0000000
0002000
0201100

4. оправете играта, така че след некоректен ход,
да се псува играча, въведи пак.

5. проверка за равенство или победител- победител
е с 4 негови топки по хоризонтала, вертикала или диаг.


от v.a.vassilev (2848 точки)


0
Еми ако Яшо го е постнал естествено

от AnonimousMan (0 точки)

0
разархивирал ли си го?

от svilenf (0 точки)