Въпрос за парсването на дати


0

Искам да попитам някой на който му е малко по ясно парсването на дати, защото неможах да си намеря в MSDN как мога да подам два patterna на метода ParseExact

Console.Write("Input date in format dd/M/yyyy separated by / : ");
string dateAsString = Console.ReadLine();
DateTime date = DateTime.ParseExact(dateAsString,"dd/M/yyyy", CultureInfo.InvariantCulture);

Тук вместо този формат мога ли да му дам два формата за да може потребителя да въведе датата и с / и с Space?Отговори1

Това ли искаш

string dateString;
        DateTime result;
        CultureInfo provider = CultureInfo.InvariantCulture;

        dateString = "01 01 2015";
        string[] format = new string[] { "dd/M/yyyy", "dd mm yyyy" };
        try
        {
            result = DateTime.ParseExact(dateString, format, provider, DateTimeStyles.None);
            Console.WriteLine("{0} converts to {1}.", dateString, result.ToString());
        }
        catch (FormatException)
        {
            Console.WriteLine("{0} is not in the correct format.", dateString);
        }