HTTP Error 404.8 - Not Found. При F5 от VS Community 2013


1

Детайли:

Most likely causes:

  • Request filtering is configured for the Web server and it contains a hiddenSegments section that allows the server administrator to deny access to specific directories.

Горното съобщение за грешка се появява при F5 от VS Community 2013. Ето съдържанието на index.html

<!DOCTYPEhtml>

<htmllang="en"xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<metacharset="utf-8"/>

<metaname="description"content="Telerik Online Courses">

<metaname="keywords"content="HTML,CSS,XML,JavaScript,Telerik">

<title>BlagoRa WebPage Test 1.0</title>

</head>

<body>

<h1style="text-align:center">З А Г Л А В И Е</h1>

<h4style="text-align:center">WebPage Test 1.0</h4>

</body>

</html>

Инсталирах тази версия на студиото преди няколко дни от сайта на Microsoft като си направих и регистрация. Инсталиран е и IIS 8.0 Express. Опитах да променя hiddenSegments в applicationhost.config, но без резултат.

Търся решение на проблема.
Отговори0
IIS-a забранява достъп до някои директории ако е включени request filtering. Влез в IIS manager и виж в request fltering какво е забранено и дали файла ти се казва по "забранен начин" или е в забранена директория.

от westi3m (5621 точки)


0

Благодаря за насоката. Ще разгледам, ще тествам и ще върна отговор.

Открих проблема. Файлът index.html е преместен от WebApplication в Solution Items. След корекция, F5 функционира нормално.


от BlagoR (5 точки)