При записване на Web Performance Test (използвайки Web Test Recorder 10.0) и VS2012 при мен и при други колеги се получаваше следната грешка:

"System.DllNotFoundException: Unable to load DLL 'Microsoft.VisualStudio.QualityTools.RecorderBarBHO100.dll': The specified module could not be found. (Exception from HRESULT: 0x8007007E)"

При мен се оправи, като освен че "Web test recorder 10.0" е настроен "Enabled", допълнително настроих "Enabled" (беше "Disabled") за "Microsoft Web Test Recorder 10.0 Helper" в Tools -> Manage Add-ons на IE11.