Fill the matrix


0

Моля, някой да помогне - BG Coder ми дава 75 точки:

using System;

class HW1_FillTheMatrix
{
    static void Main()
    {
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());
        string c = Console.ReadLine();       

        int[,] matrix = new int[n, n];

        if (c == "a")
        {
            int rows = n;
            int cols = n;
            int count = 0;

            for (int row = 0; row < rows; row++)
            {
                count++;
                for (int col = 0; col < matrix.GetLength(1); col++)
                {
                    matrix[row, col] = count;
                    count += n;
                }
                count -= n*n;
            }
        }

        else if (c == "b")
        {
            int rows = n;
            int cols = n;
            int count = 0;
            int temp = 7;

            for (int row = 0; row < rows; row++)
            {
                count++;

                for (int col = 0; col < cols; col++)
                {
                    if (col == 0)
                    {
                        matrix[row, col] = count;
                    }
                    else if (col % 2 == 0)
                    {
                        matrix[row, col] = matrix[row, col - 1] + count + row;
                    }
                    else
                    {
                        matrix[row, col] = matrix[row, col - 1] + temp;
                    }
                }
                temp -= 2;
            }
        }
        else if (c == "c")
        {
            int rows = 0;
            int cols = 0;
            int count = 1;

            for (int i = n-1; i >= 0; i--)
            {
                for (cols = 0; cols <= rows; cols++)
                {
                    matrix[i, cols] = count;
                    count++;
                    i++;                                 
                }
                i -= cols;
                rows++;
            }
            
            for (cols = 1; cols < n; cols++)
            {
                int j = cols;
                for (rows = 0; rows < n - cols; rows++)
                {
                    matrix[rows, j] = count;
                    count++;
                    j++;                 
                }               
                j-=2;
            }
        }
        else if (c == "d")
        {
            int offset = 0;
            int ROW = 0;
            int COL = 0;
            int digit = 1;
            while (digit <= n * n)            //Filling matrix
            {
                for (ROW = offset; ROW < n - offset; ROW++)
                {
                    COL = offset;
                    matrix[ROW, COL] = digit;
                    digit++;
                }
                for (COL = 1 + offset; COL < n - offset; COL++)
                {
                    ROW = n - 1 - offset;
                    matrix[ROW, COL] = digit;
                    digit++;
                }
                for (ROW = n - 2 - offset; ROW >= offset; ROW--)
                {
                    COL = n - 1 - offset;
                    matrix[ROW, COL] = digit;
                    digit++;
                }
                for (COL = n - 2 - offset; COL >= offset + 1; COL--)
                {
                    ROW = offset;
                    matrix[ROW, COL] = digit;
                    digit++;
                }
                offset++;
            }

        }

        for (int row = 0; row < matrix.GetLength(0); row++)
        {
            for (int col = 0; col < matrix.GetLength(1); col++)
            {
                Console.Write("{0}{1}", matrix[row, col], col == n - 1 ? '\n' : ' ');
            }
        }
    }
}

 Отговори0
Трябва да си провериш логиката в случай "b", пробвай с 25 например и ще видиш къде е грешката.1
Много благодаря за помоща! Сработи :)