Програма на курса "Бази данни"


16

Колеги, имаме начален вариант на учебната програма в курса "Бази данни", разписана по теми и по дати. Курсът се очаква да е 3 седмици (2 седмици по същина + 1 седмица практически проекти и изпити).

Програмата не е окончателна!

Програма на курса "Бази данни"

Тема

Структура

Въведение в съвременните бази данни

 • RDBMS системи – сървъри за управление на бази данни
 • Модели за организация и съхранение на данни
 • Релационни бази данни: таблици, първичен ключ, външен ключ, релации, множественост, E/R диаграми, нормализация, индекси, ограничения, език SQL, изгледи, съхранени процедури, тригери
 • Нерелационни (NoSQL) бази данни: модел ключ-стойност, модел "документ", JSON модел
 • Упражнения: инсталиране на MS SQL Server и MySQL и работа с MongoDB в cloud среда

8 юли 2013

2 часа лекции

2 часa упражнения

Въведение в MS SQL Server и MySQL

 • MS SQL Server – услуги, бази данни, типове бази, автентикация и достъп, SQL Server Management Studio, създаване на база, създаване на таблици, извличане и редактиране на данни, преместване на база (чрез SQL скрипт, attach / detach, backup / restore)
 • MySQL – конзолен клиент, създаване на бази данни, създаване на таблици,  потребители и автентикация, MySQL Workbench, извличане и редактиране на данни, phpMyAdmin
 • Упражнения: запознаване с SQL Server, SQL Server Management Studio, MySQL и MySQL Workbench

8 юли 2013

2 часа лекция
2 часа упражнения

Моделиране на данни и E/R диаграми

 • Моделиране на данни – основни принципи
 • Типове данни в SQL Server и MySQL
 • Създаване на база данни в SQL Server и MySQL
 • Дефиниране на таблици, колони, първичен ключ и autoincrement / identity колони
 • Дефиниране на релации (връзки) между таблици: едно към много (1 x *), много към много (* x *), едно към едно (1 x 1, наследяване), авторелации
 • Задаване на стойност по разбиране и ограничения за стойностите
 • Конвенции за именуване на обектите в базата данни
 • Упражнения: дизайн на бази данни в SQL Server и в MySQL

9 юли 2013

2 часа лекция
2 часа упражнения

Език SQL – основи

 • Синтаксис на езика SQL и DML команди (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
 • SELECT заявки, селектиране на данни, филтриране, сортиране, съединения (joins), вътрешни и външни съединения
 • Добавяне, промяна и изтриване на данни
 • Упражнения: писане на SQL заявки върху релационна база данни

9 юли 2013

2 часа лекция
2 часа упражнения

Език SQL – групиране и DDL

 • Вложени заявки
 • Агрегатни функции и групиране
 • Функции в SQL Server и MySQL
 • DDL команди за промяна на релационната схема
 • Упражнения: писане на SQL заявки върху релационна база данни

10 юли 2013

2 часа лекция
2 часа упражнения

Език Transact-SQL и съхранени процедури

 • Езикът Transact-SQL: DML, DDL, DCL
 • Съхранени процедури в SQL Server: дефиниране, извикване, параметри
 • Тригери и потребителски функции
 • Работа с курсори
 • Упражнения: писане на съхранени процедури

10 юли 2013

2 часа лекция
2 часа упражнения

Достъп до данни с ADO.NET

 • Библиотека ADO.NET – архитектура и основни класове
 • Модели за достъп до данни: свързан, разкачен, ORM модел
 • Извличане на данни от SQL Server и MySQL, връзка към базата, команди, четци, параметрични заявки, връзка с MS Access и Excel, SQL Injection
 • Упражнения: достъп до SQL Server и MySQL от C# чрез ADO.NET

11 юли 2013

3 часа лекция
5 часа упражнения

ORM технологии и Entity Framework

 • Технология LINQ и използване на LINQ заявки в C#
 • Въведение в ORM технологиите
 • ADO.NET Entity Framework (EF), Visual Studio Entity Framework Designer
 • Използване на ObjectContext за създаване, четене, обновяване и изтриване на информация (CRUD операции), LINQ заявки върху EF, проследяване на заявки, native SQL заявки, параметрични заявки, съединения и групиране
 • Упражнения: достъп до SQL Server и MySQL от C# през Entity Framework

12 юли 2013

3 часа лекция
5 часа упражнения

Производителност в Entity Framework

 • Извличане на част от колоните, не всички
 • Проблемът с ToList()
 • Избягване на проблема „N+1 заявки“
 • Групови промени (batch updates)
 • Упражнения: оптимизация на EF код

15 юли 2013

1 часа лекция
2 часа упражнения

Модел “Code First” в Entity Framework

 • Моделът на разработка “Code First” в ADO.NET Entity Framework
 • Анотации на данните за дефиниране на съответствия и ограничения
 • Entity Framework Fluent API за дефиниране на съответствия и ограничения
 • Дизайн шаблон „Repository“
 • Упражнения: разработка на приложение за обработка на данни, базирано на EF Code First подхода с data annotations и Fluent API

15 юли 2013

2 часа лекция
3 часа упражнения

OpenAccess ORM Framework

 • OpenAccess ORM
 • Forward Mapping, Reverse Mapping, CRUD операции
 • OpenAccess Designer във Visual Studio
 • Типове mapping: flat, horizontal, vertical, mixed
 • Упражнения: достъп до SQL Server и MySQL от C# през OpenAccess ORM

16 юли 2013

2 часа лекция
2 часа упражнения

Database проекти във Visual Studio

 • Работа с бази данни от Visual Studio: Database Projects & Data-Tier Applications
 • Импортиране на база данни
 • Редактиране на релационната схема
 • Публикуване на база данни
 • Сравнение на различията между две схеми (Schema Comparison)
 • Компонентно тестване на база данни (database unit testing)
 • Упражнения: импортиране на база данни, променя на схемата, сравнение на различията и публикуване; писане на database unit тестове

16 юли 2013

2 часа лекция
2 часа упражнения

Производителност на релационните бази данни (SQL Performance)

 • Производителност на SQL Server
 • Фактори за производителност при релационни бази данни
 • Индекси (клъстерирани и неклъстерирани)
 • Планове за изпълнение (execution plans)
 • Индексирани изгледи (indexed views)
 • Разделяне на таблици (partitioning)
 • Упражнения: оптимизация на производителност в SQL Server и MySQL

17 юли 2013

 

3 часа лекция
1 часа упражнения

Обработка на транзакции

 • Транзакции и управление на конкурентния достъп в релационни бази данни
 • ACID транзакции. Нива на изолация. Транзакции в езика SQL
 • Конкурентност чрез заключване (Pessimistic Concurrency Control & Locking)
 • Оптимистична конкурентност (Optimistic Concurrency Control)
 • Журнал на транзакциите (transaction log) и възстановяване
 • Управление на супермаркет: case study
 • Транзакции в ADO.NET и Entity Framework
 • Упражнения: изграждане на транзакционна система за обслужване на банкомат (ATM), базирана на MS SQL Server и ADO.NET Entity Framework

17 юли 2013

4 часа лекция
2 часа упражнения

Нерелационни бази данни: Redis и MongoDB

 • Модели на нерелационните (NoSQL) бази данни: ключ-стойност, документни, JSON-базирани
 • База данни Redis: създаване на обекти, търсене, промяна, изтриване
 • База данни MongoDB: създаване на обекти, търсене, промяна, изтриване
 • Упражнения: достъп до данни с Redis и MongoDB (в cloud среда) – изпълнение на CRUD операции през JavaScript и C#

18 юли 2013

2 часа лекция
6 часа упражнения

XML и работа с XML парсери

 • Въведение в езика XML: синтаксис, тагове, атрибути, пространства от имена
 • DTD и XSD схеми, валидация, XPath и XSL
 • XML парсери в .NET Framework: DOM, SAX и StAX парсери, търсене с XPath, LINQ to XML, XSL трансформации

19 юли 2013

3 часа лекция
5 часа упражнения

Практически проект (отборна работа)

 • Създаване на приложение за обработка на данни (по отбори)
 • Работа със SQL Server, MySQL и SQLite
 • Работа с Entity Framework и OpenAccess ORM
 • Четене и писане от MS Excel и MS Access
 • Четене и писане на XML файлове
 • Четене и писане на данни от MongoDB
 • Генериране на PDF документ

22 юли 2013

23 юли 2013

Подготовка за изпит

 • Създаване на база данни в SQL Server и дефиниране на релационна схема
 • Импортиране на данни от XML файл в SQL Server (през Entity Framework) + unit тестове
 • Изграждане на заявки и генериране на справки
 • Записване на информация в MongoDB, в Excel файл и в XML файл

24 юли 2013

2 часа лекции
6 часа упражнения

Изпит

 • Практически изпит по бази данни
 • Създаване на база данни в SQL Server и дефиниране на релационна схема
 • Импортиране на данни от XML файл в SQL Server (през Entity Framework) + unit тестове
 • Изграждане на заявки и генериране на справки
 • Записване на информация в MongoDB, в Excel файл и в XML файл

25 юли 2013

8 часа изпит

Проверка на изпит

 • Peer review по зададени критерии
 • Всеки студент оценява по 3 чужди изпита

26 юли 2013

8 часа проверка

Можете да коментирате свободно учебния план. Скоро ще качим и част от учебните материали в студентската система.

Курсът по принцип е за хората, които продължават присъствено в академията в целодневна форма на обучение. Може да се участва и онлайн.

Препоръчителен софтуер

Препоръчвам Microsoft SQL Server 2012 Developer with Service Pack 1 (има го в DreamSpark).

Проверете дали сте чекнали "Developer Tools" при инсталацията, защото е важно е да имате SQL Server Management Studio (ще го ползвате всеки ден през идните 3 седмици). Това е админският инструмент за SQL Server за човъркане из базата. SQL Server Developer Edition е същото като Enterprise, но лицензът е за development цели.

Алтернатива, която ще ви свърши работа и е малко по-лека (за маломощни лаптопи с малко ресурси) е Microsoft SQL Server 2012 Express with Tools with Service Pack 1. Важно е да е with Tools (за да имате Management Studio).

За MySQL инсталирайте MySQL Community Server 5.x от тука: http://dev.mysql.com/downloads/mysql/.

Ще ви трябва още инстументът MySQL Workbench (това е админският инструмент за човъркане из MySQL бази): http://dev.mysql.com/downloads/tools/workbench/.

За MongoDB и Redis не ви трябва нищо да инсталирате, защото ще ползваме cloud базирани hosted услуги:

Наков
Отговори0
Виждам официален MySQL Workbench в линковете само за 32 бита. Някой има ли опит дали същият работи безпроблемно на 64 бита?
П.С.: Dreamspark ми взе здравето докато се подкара download-а от 299тия път...(и засече след това :D )

от spareva (1375 точки)


0

Надявам се, чe някой може да помогне. Опитах се да сваля Microsoft SQL Server 2012 Developer with Service Pack 1 от DreamSpark. Дотук добре, свалих си  файла, който беше във формат sdc. Опитах се да го прехвърля в ISO файл с една програмка unpacksdc.exe, нищо. После реших, че не съм свалил целият файл и пробвах да сваля с мениджъра отново файлът, но вече при свалянето си стоеше процесът на 0% download. Надявам се, че някой знае как да реша този проблем. Благодаря много предварително.


от martin (72 точки)


0
Резервен вариант е да изтеглиш SQL Express от сайта на Microsoft: http://msdn.microsoft.com/en-us/evalcenter/hh230763.aspx

от svetlin.nakov (31978 точки)

0
Пробвай няколко пъти да го свалиш пак. През Dreamsparк е голяма мъка за сваляне. Аз успях на към 20тия опит.

от Teodor92 (13062 точки)0
Здравейте, искам да попитам тъй като се записах за курса онлайн, веднага след лекциите, които се провеждат на място в академията ще бъдат качвани във интернет ?0
Видео ще качваме същия ден.

от svetlin.nakov (31978 точки)


5
Здравейте,
днес няма да мога да присъствам, понеже брат ми се жени и съм кум. Нядавям се да бъда извинен. Обещавам, че няма да се напивам, много, че утре да съм на линия :)

от webmatrix (825 точки)


0
Ха, някой те е хейтнал, затова че си кум... какъв народ има...

от todor_pr (1527 точки)


1
Здравейте,
Искам да попитам с каква точност можем да разчитаме на предоставените дати, за да мога да си превидя времето. Има ли възможност да бъде променен графика по някаква причина? За проверката на изпитите ще е необходимо ли физически да сме в академията?
Благодаря Предварително!

от nikolaikolarov (2177 точки)


2
Впечатленията ми за този курс са: - това ми беше най-интересния курс наравно с JS APPS в цялата Академия до сега. - като препоръка бих могъл да дам специално за MongoDB да не се учим 4 часа на конзолата - за отброната работа може би трябваше да изчакате една идея, за да видите кой ще потвърди оставането си в Академията и да пратите запитване за желание за участие в отборната работа.

от plamen.yovchev (3283 точки)