Telerik Academy Learning System


Telerik Academy Learning System е студентска система, разработена за целите на обученията в академията на Телерик.

Използвани технологии

Server-side: C#, ASP.NET MVC, Web API, WCF, SQL Server, Entity Framework, IIS, Elastic Search

Client-side: WPF, Mono, HTML5, CSS3, JavaScript

Hardware: Raspberry Pi, Barcode reader


Използвани компоненти