Презентация - "Lambda изрази (Arrow functions)"

Презентация към лекцията "Lambda изрази (Arrow functions)" от курса Училищна академия: Обектно-ориентирано проргамиране с TypeScript.