Презентация - "Декоратори"

Презентация към лекцията "Декоратори" от курса Училищна академия: Обектно-ориентирано проргамиране с TypeScript.